Algemene voorwaarden

Algemene verkoop voorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant,zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingenondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeftgeen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of devoortverkoop van de goederen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds dedatum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
 7. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaandeingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.
 8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van dewaarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogereschade te eisen
 9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bijde contractsluiting.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijnuitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft. In dit geval Antwerpen.
 11. In geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 13. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uitte voeren,behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan wordengeëist.
 14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden tebeschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van dekoper.
 15. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen enworden de koper afzonderlijk aangerekend.
 17. Indien wij ons verbinden tot het leveren voertuigen dient 10% betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij deaanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Algemene voorwaarden als u een scooter binnen brengt ter herstelling

 1. Binnen brengen van het voertuig: voertuig parkeert u buiten (vooraan of achteraan) en u meld zich eerst aan bij het onthaal.
 2. Indien u een afspraak heeft voor onderhoud/herstelling dient u het voertuig tussen 9u en 11u binnen brengen (tenzij anders afgesproken) zo kunnen wij ervoor zorgen dat de scooter dezelfde dag klaar is, tenzij bij een gebrek aan onderdelen.
 3. Vanaf de datum dat de scooter hersteld is en u hier bericht over hebt gekregen hebt u 2 weken de tijd om het voertuig op te halen, daarna wordt er een stallings-vergoeding van €5 per dag aangerekend, na 6 maand wordt de scooter verkocht om de kosten te dekken.
 4. Indien u uw afspraak niet nakomt en u ons hier niet van op de hoogte brengt, wordt er de volgende keer €20 in rekening gebracht.  Annuleren kan tot op de dag zelf.
 5. Expertise via verzekering, u spreekt met de expert een datum af en laat ons dit ook weten, op die afgesproken dag brengt u de scooter met ALLE boorddocumenten. ook hier geld dezelfde stallingsvergoeding regel.
 6. Uurloon bedraagt
  • €65/uur 
  • Herstellingen die worden opgehaald worden direct betaald, achteraf betalen is niet mogelijk.

Algemene voorwaarden bij aankoop voertuig in winkel

 1. Bij bestelling wordt er een voorschot van minimaal 10% aangerekend.
 2. Bij annulatie door de klant wordt het voorschot NIET terug betaald.
 3. Indien er bij onze leverancier een probleem is waardoor de levering extreme vertraging oploopt wordt er in samenspraak met de klant naar een oplossing gezocht.
 4. In onze winkel accepteren wij volgende betaalmiddelen: contact(tot €3000), Bankcontact, Maestro, Visa, Mastercard en Eco-cheque(volgens de regels van ecocheque).

Algemene voorwaarden bij aankoop op webshop

 1. Bij bestelling hebt u keuze tussen verschillende online betaalmogelijkheden. Indien het bedrag minder is dan €3000 kan dit ook cash bij de levering betaald worden.
 2. Bij annulatie wordt er 10% kosten in rekening gebracht.
 3. Scooters worden gratis aan huis geleverd in heel België (levermoment wordt met de klant afgesproken).

Betaling in termijnen met Alma

Betaling in termijnen/uitstel van betaling is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt verzekerd door Alma en zijn dienstverleners. Alle betalingen zijn beveiligd met 3D Secure.

Bedrag van de aankopen

 • P2X : Alleen aankopen tussen 50 € en 3 500 € komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P3X : Alleen aankopen tussen 50 € en 3 500 € komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P4X : Alleen aankopen tussen 50 € en 3 500 € komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Vergoedingen

Door in meerdere termijnen bij Alma te betalen, betaalt de Klant extra kosten. 

 • P2X : 0,78% per transactie
 • P3X : 1,57% per transactie
 • P4X : 2.34% per transactie

Alma is een beheerder van telepalingen en geeft een elektronisch certificaat af dat zal worden beschouwd als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Annulering

Elke beëindiging van de AV tussen de verkoper en de klant heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.